Фаджр: 05:47,   Восход: 07:17,   Зухр: 12:04,   Аср: 14:23,   Магриб: 16:34,   Иша: 18:14 (по КБР)

на кабардинском

Бисмиллахьир-рэхьманир-рэхьим Мэчэ къалэм къыщехащ. Ар Iэяту 7-рэ, псалъэу 27-рэ, хьэрфу I40-рэ мэхъу. 1. «ГуащIэмрэ гущIэгъумрэ зиIэ (дунеягъэкIэ...