Фаджр: 02:53,   Восход: 04:34,   Зухр: 12:13,   Аср: 16:13,   Магриб: 19:34,   Иша: 21:14 (по КБР)

на кабардинском

Бисмиллахьир-рэхьманир-рэхьим Мэчэ къалэм къыщехащ. Ар Iэяту 7-рэ, псалъэу 27-рэ, хьэрфу I40-рэ мэхъу. 1. «ГуащIэмрэ гущIэгъумрэ зиIэ (дунеягъэкIэ...