на кабардинском

Аллыхьым ицIэ лъапIэ 99-р

بسم الله الرحمن الرحيم الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى Алыхьым ицIэ лъапIэхэр اَلله —1 — Iэллаh — Аллахьу тэгьалам и цIэхэм псоми я мыгьэнэр къызэщIиубыдэу къэзыгъэлъагъуэ цIэ лъапIэу, абы езым нэхъ хухэха дыдэу щыт и цIэ лъапIэращ. КъурIэным мы цIэ лъапIэр 2800 къыщокIуэ. اَلرَّحْمَنُ — 2 – Iэр-Рэхьман — Езы Алыхьырзи фIэщ хъу-мыхъукIэ зэхимыдзу дунейм тет псом  гущIэгъу къазэрыхуищ1ыр къэзыгъэлъагъуэ цIэ. اَلرَّحِيمُ  […]