Фаджр: 03:07,   Восход: 04:45,   Зухр: 12:23,   Аср: 16:22,   Магриб: 19:42,   Иша: 21:22 (по КБР)

на кабардинском

Бисмиллахьир-рэхьманир-рэхьим Мэчэ къалэм къыщехащ. Ар Iэяту 7-рэ, псалъэу 27-рэ, хьэрфу I40-рэ мэхъу. 1. «ГуащIэмрэ гущIэгъумрэ зиIэ (дунеягъэкIэ...