Фаджр: 03:51,   Восход: 05:21,   Зухр: 12:16,   Аср: 16:00,   Магриб: 18:53,   Иша: 20:33 (по КБР)

на кабардинском

Бисмиллахьир-рэхьманир-рэхьим Мэчэ къалэм къыщехащ. Ар Iэяту 7-рэ, псалъэу 27-рэ, хьэрфу I40-рэ мэхъу. 1. «ГуащIэмрэ гущIэгъумрэ зиIэ (дунеягъэкIэ...