на кабардинском

Аллыхьым ицIэ лъапIэ 99-р

بسم الله الرحمن الرحيم الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى Алыхьым ицIэ лъапIэхэр اَلله —1 — Iэллаh — Аллахьу тэгьалам и цIэхэм псоми я мыгьэнэр къызэщIиубыдэу къэзыгъэлъагъуэ цIэ лъапIэу, абы езым нэхъ хухэха дыдэу щыт и цIэ лъапIэращ. КъурIэным мы цIэ лъапIэр 2800 къыщокIуэ. اَلرَّحْمَنُ — 2 – Iэр-Рэхьман — Езы Алыхьырзи фIэщ хъу-мыхъукIэ зэхимыдзу дунейм тет псом  гущIэгъу къазэрыхуищ1ыр къэзыгъэлъагъуэ цIэ. اَلرَّحِيمُ  […]

Акыда Кабардинский язык на кабардинском

Iэл Фикъхул Iэкбэр

Хэзыгъэгъуазэ  «Iэл-Фикъхул Iэкбэр» – кIэ зэджэ мы тхылъ цIыкIур зейр Iэбу-Хьэнифэщ. Ислъамыр зытеухуар, абы и лъабжьэр, фIэщхъуныгъэр зищIысыр кIэщIу, зэщIэкъуауэ къэзыIуатэ тхылъщ. Муслъымэн тхыдэм нэхъ щыцIэрыIуэ тхылъхэм ящыщщ. Хьэнэ­фи мэзхьэбым и тхылъ нэхъыщхьэщ. Iэбу-Хьэнифэ, муслъымэнхэм дежкIэ дуней псом нэхъ щыцIэрыIуэ мэзхьэбиплIым (Хьэнэфи, Шафигьи, Малики, Хьэнбэли) япэ ит хьэнэфи мэзхьэбым (дэ адыгэхэм ди мэзхьэбри аращ) и […]

Коран на кабардинском

ХЪАЗИН (КъурIэным и тафсир). IЭЛ-ФАТИХЬЭ (ПЭУБЛЭ) СУРЭР)

Бисмиллахьир-рэхьманир-рэхьим Мэчэ къалэм къыщехащ. Ар Iэяту 7-рэ, псалъэу 27-рэ, хьэрфу I40-рэ мэхъу. 1. «ГуащIэмрэ гущIэгъумрэ зиIэ (дунеягъэкIэ псэ зыIут псоми я ерыскъыр езыт, ахърэтымкIи Iиман зиIа псомкIи гъэгъуакIуэу щытыну) Алыхьым и цIэкIэ» щIызодзэ. 2. «Щытхъур зыхуэфащэр Алыхьыращ – дунейхэм тет псоми я Тхьэу» (Алыхьым фIыщIэ зэрыхуащI псалъэ зэхэтщ. Алыхь лъапIэу лъагэм къыджеIэ: щытхъур зыхуэфащэр Езы […]