Showing: 1 - 3 of 3 RESULTS

Iэл Фикъхул Iэкбэр

Хэзыгъэгъуазэ  «Iэл-Фикъхул Iэкбэр» – кIэ зэджэ мы тхылъ цIыкIур зейр Iэбу-Хьэнифэщ. Ислъамыр зытеухуар, абы и лъабжьэр, фIэщхъуныгъэр зищIысыр кIэщIу, зэщIэкъуауэ къэзыIуатэ тхылъщ. Муслъымэн тхыдэм нэхъ …

ХЪАЗИН (КъурIэным и тафсир). IЭЛ-ФАТИХЬЭ (ПЭУБЛЭ) СУРЭР)

Бисмиллахьир-рэхьманир-рэхьим Мэчэ къалэм къыщехащ. Ар Iэяту 7-рэ, псалъэу 27-рэ, хьэрфу I40-рэ мэхъу. 1. «ГуащIэмрэ гущIэгъумрэ зиIэ (дунеягъэкIэ псэ зыIут псоми я ерыскъыр езыт, ахърэтымкIи Iиман …