Фаджр: 04:30,   Восход: 06:00,   Зухр: 12:06,   Аср: 15:21,   Магриб: 17:54,   Иша: 19:34 (по КБР)

на кабардинском

Бисмиллахьир-рэхьманир-рэхьим Мэчэ къалэм къыщехащ. Ар Iэяту 7-рэ, псалъэу 27-рэ, хьэрфу I40-рэ мэхъу. 1. «ГуащIэмрэ гущIэгъумрэ зиIэ (дунеягъэкIэ...