на кабардинском

Аллыхьым ицIэ лъапIэ 99-р

بسم الله الرحمن الرحيم

الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى

Алыхьым ицIэ лъапIэхэр

اَلله Iэллаh  Аллахьу тэгьалам и цIэхэм псоми я мыгьэнэр къызэщIиубыдэу къэзыгъэлъагъуэ цIэ лъапIэу, абы езым нэхъ хухэха дыдэу щыт и цIэ лъапIэращ. КъурIэным мы цIэ лъапIэр 2800 къыщокIуэ.

اَلرَّحْمَنُ — Iэр-Рэхьман — Езы Алыхьырзи фIэщ хъу-мыхъукIэ зэхимыдзу дунейм тет псом  гущIэгъу къазэрыхуищ1ыр къэзыгъэлъагъуэ цIэ.

اَلرَّحِيمُ  — Iэр-Рэхьийм — Ахърэтым Iиман зиIэу екIуэлIэжахэм  гущIэгъу къахуэзыщI.

اَلْمَلِكُ4Iэл-Мэлик — Тет, Зей, тепщэныгъэ зыбгъэдэлъ.

اَلْقُدُّوسُ — 5Iэл-Къуддуус — ЩыщIагъэ, хуэныкъуэныгъэ, дэбгъуэн зыхэмылъу лъапIэ.

6اَلسَّلاَمُIэс-Сэлам — Хуэмыфащэр зылъэмыIэсыф. (Пхуэмыфащэ къыплъэзымыгъэIэс.)

اَلْمُؤْمِنُ  — 7Iэл-МуIмин — Iиманрэ  псэ тыншыгъуэрэ зыбгъэдэлъ, икIий ахэр къозыгъэхъулIэ.

اَلْمُهَيْمِنُIэл-Муhэймин — Укъэзыхъумэ, къыпкIэлъыплъ.

اَلْعَزِيزُ — Iэл-Гьэзийз — ПщIэ нэгъэса зиIэ, лъапIэныгъэ егъэлея зыбгъэдэлъ.

اَلْجَبَّارُ — 10Iэл-Джэббар — ЛъэщыгъэкIэ зыхуейр пхызыгъэкI.

اَلْمُتَكَبِّرُ — 11 Iэл-Мутэкэббир — И инагъыр къэзыгъэлъагъуэ. И инагъыр наIуэ зыщI.

اَلْخَالِقُ — 12 — Iэл-Хъаликъ — ЩымыIэр щыIэ зыщI, къэзыгъэщI.

اَلْبَارِئُ — 13 — Iэл-БариI — Зэрыщытыпхъэм хуэдэу зэхэзылъхьэ, зыгъэхъу.

اَلْمُصَوِّرُ — 1— Iэл-МуĊэууир — Сурэт къозыт, псори щIыкIэм изыгъэувэ.

اَلْغَفَّارُ — 1Iэл-Гъэффар — Егъэлеяуэ къыпхуэзыгъэгъу.

اَلْقَهَّارُ — 16Iэл-Къэhhар — Зыхуэфащэхэр езыудых.

اَلْوَهَّابُ  — 17Iэл-Уэhhаб — Щымысхьыжу тэр, зытыр.

اَلرَّزَّاقُ — 18 — Iэр-Рэззакъ — Ерыскъы къозыт.

اَلْفَتَّاحُ — 19 — Iэл-Фэттахь — КъызэIузыхыр.

اَلْعَلِيمُ — 20 — Iэл-Гьэлийм — Егъэлеяуэ псори зыщIэ.

21 اَلْقَابِضُ — Iэл-Къабид̂у — ЗыщIэзыкъузэ, зыкъуз, гугъусыгъу зыщI,  зыубыд.

اَلْبَاسِطُ  — 22 Iэл-БаситI — Зыубгъу, зезыгъэубгъу.

اَلْخَافِضُ — 23 Iэл-Хъафид̂у — Езыгъэхуэх, езыхьэх, лъахъшэ зыщI.

اَلرَّافِعُ — 24 Iэр-Рафигь — ЗыIэт, дэзыхьей, лъагэ зыщI.

اَلْمُعِزُّ — 25 Iэл-Мугьизз — ЛъэпIэныгъэ къозыт, пщIэ къозыт.

اَلْمُذِلُّ  — 26 — Iэл-Муз̂илл — ПщIэншэ зыщI, зыгъэпуд.

اَلسَّمِيعُ — 27 — Iэс-Сэмийгь — Псори зэхэзых.

اَلْبَصِيرُ — 28 — Iэл-БэĊийр — Псори зылъагъу.

اَلْحَكَمُ  — 29 — Iэл-Хьэкэм — ФIымрэ Iеймрэ зэхэзыгъэкI.

اَلْعَدْلُ  — 30 — Iэл-Гьэдл — Щхьэж хуэфащэ хуэщIэнымкIэ дунейм тет цIыхухэр псори зэхуэзыгъадэ.

اَللَّطِيفُ — 31 — Iэл-ЛэтIийф — Хуэупсэныгъэшхуэ зыбгъэдэлъ, сыт иIысми пкъырыхьэ.

اَلْخَبِيرُ — 32 — Iэл-Хъэбийр — Сыт иIысми щыгъуазэ.

اَلْحَلِيمُ — 33 — Iэл-Хьэлийм — Щабэу щыт, емыпхъашэкI.

اَلْعَظِيمُ  — 34 — Iэл-Гьэз̌ийм — Иныгъэ  зыбгъэдэлъ, ин.

اَلْغَفُورُ — 35Iэл-Гъэфуур — Къыпхуэзыгъэгъу.

اَلشَّكُورُ — 36Iэш-Шэкуур — Блэжь лэжьыгъэм  и пщIэр зымыгъэкIуэд.

اَلْعَلِيُّ  — 37 — Iэл-Гьэлий — Псом нэхърэ  нэхъ лъагэ.

اَلْكَبِيرُ — 38 — Iэл-Кэбийр — Ин, иныгъэ зыбгъэдэлъ.

اَلْحَفِيظُ  — 39 — Iэл-Хьэфийз̌ Зыхъумэ, укъэзыхъумэ.

اَلْمُقِيتُ  — 40  — Iэл-Мукъийт —  Ерыскъы къозыт, узыгъэнщI.

اَلْحَسِيبُ — 41  — Iэл-Хьэсийб — Сыт иIысри зэзыгъэзахуэ, хьисэп зыщI.

اَلْجَلِيلُ — 42Iэл-Джэлийл —  Лъагагъэ, хэIэтыкIыгъэ зыбгъэдэлъ.

اَلْكَرِيمُ  — 43 — Iэл-Кэрийм — Псори къозыт, щымысхьыжу тэ, тэрей.

اَلرَّقِيبُ — 44 — Iэр-Рэкъийб — Сыт иIысми кIэлъыплъ и нэIэ тезыгъэт.

اَلْمُجِيبُ  — 45 — Iэл-Муджийб — Дугьэхэр къабыл зыщI, жэуап къезыт.

اَلْوَاسِعُ  — 46 — Iэл-Уасигь — Зезыгъэубгъу, зыубгъу, зэлъэIуха зыщI.

اَلْحَكِيمُ — 47Iэл-Хьэкийм — Iущыгъэри, теубыдэныгъэри зыбгъэдэлъ.

اَلْوَدُودُ — 48 — Iэл-Уэдууд — КъигъэщIахэр фIыуэ зылъагъу, лъагъуныгъэ зыбгъэдэлъ.

اَلْمَجِيدُ — 49Iэл-Мэджийд — Зи пщIэр егъэлеяуэ ин, Iэта.

اَلْبَاعِثُ — 50Iэл-БагьиĈ ЛIахэр къэзыгъэтэджыж, къэзыгъэщIыж; етIууанэ мыгьэнэр – бегъымбар къахуэзыгъакIуэ, къахуезыгъэх.

اَلشَّهِيدُ — 51 — Iэш-Шэхийд — Сыт щыгъуи  дэни щыхьэзыр.

اَلْحَقُّ — 52 — Iэл-Хьэкъкъ — ЗэрыщыIэм шэч хэмылъ, сыт илъэныкъуэкIи хьэкъыу щыт.

اَلْوَكِيلُ — 53 — Iэл-Уэкийл — КъигъэщIахэм езыхэм я Iуэху зэрызрагъэкIуэкIыжым нэхъ нэхъыфIу ахэм я пIэкIэ я Iуэху яхузезыгъакIуэ.

اَلْقَوِيُّ — 54 — Iэл-Къэуий — Къэру нэгъэса зиIэ.

اَلْمَتِينُ — 55 — Iэл-Мэтийн — ГуащIэ, быдагъэ, тIкIиягъэ зиIэ.

اَلْوَلِيُّ  — 56 — Iэл-Уэлий — УифI, фIым ухуэзыгъакIуэ.

اَلْحَمِيدُ — 57 Iэл-Хьэмийд — Щытхъу егъэлея зиIэ.

اَلْمُحْصِى — 58 — Iэл-МухьĊий — КъигъэщIа псомрэ, ахэм ятеухуа Iуэхугъуэхэмрэ  я бжыгъэр зиIэ, къэзыбж.

اَلْمُبْدِئُ — 59 — Iэл-МубдиI — ЯпэкIэ щымыIэхауэ, сыт иIысри къэзыгъэщIа, щIэдзапIэ къезыта.

اَلْمُعِيدُ — 60 — Iэл-Мугьийд — КъигъэщIахэр игъэлIэжу щIэрыщIэу къэзыгъэщIыж.

61اَلْمُحِي — Iэл-Мухьйи — Къэзыгъэпсэу; псэ къыхэзылъхьэ.

اَلْمُمِيتُ — 62 — Iэл-Мумийт — ЗыгъэлIэж, лIэныгъэ къозыт.

اَلْحَيُّ — 63 — Iэл-Хьэй — Псэуныгъэ зиIэ, псэ зыIут, псэу.

اَلْقَيُّومُ — 64 — Iэл-Къэйюм — ЗытезыIыгъэ, кIэлъыплъ, хуэсакъ.

اَلْوَاجِدُ — 65Iэл-Уаджид — Зыми щымыщIэ, зыхуейр зыгъуэт.

اَلْمَاجِدُ — 66 — Iэл-Маджид — Зи пщIэр лъагэ.

اَلْوَاحِدُ — 67 — Iэл-Уахьид — И закъуэныгъэм теухуауэ зыми емыщхь.

اَلصَّمَدُ — 68 — Ċ-Ċэмэд — Езым псори  хуэныкъуэу, езыр зыми хуэмыныкъуэ.

اَلْقَادِرُ — 69 — Iэл-Къадир — Лъэщ, зылъэкI.

اَلْمُقْتَدِرُ — 70 — Iэл-Мукътэдир — Сыт иIысри и къарум щIэзыгъэт.

اَلْمُقَدّمُ — 71 — Iэл-Мукъэддим — Ипэ изыгъэщ.

اَلْمُؤَخِّرُ — 72 — Iэл-МуIэхъхъир — Яужь къизынэ.

اَلْاَوَّلُ  — 73 — Iэл-Iэууэл — Сыт иIысым нэхърэ нэхъапэ.

اَلآخِرُ — 74 — Iэл-Iахъир — Иужь. Сыт ищIысым нэхъи нэхъ иужь

اَلظَّاهِرُ — 75 — з̌-з̌ахир — НаIуэу, IупщIу зэрыщыIэр гурыIуэгъуэу щыт.

اَلْبَاطِنُ — 76Iэл-БатIин — И Iуэхур зытетыр нэгъэсауэ цIыхум къыхуэмыщIэн хуэдэу щIэхъумауэ, гъэпщкIуауэ щыт.

اَلْوَالِي — 77 — Iэл-Уалий — Къэхъу къащIэхэр къэзыгъэхъу, зыхуей хуэзыгъазэ.

اَلْمُتَعَالِى — 78 — Iэл-Мутэгьалий — ЦIыхухэм хуагъэфэщэф лъапIэныгъэм нэхърэ нэхъ лъапIэ.

79 — اَلْبَرُّ — Iэл-Бэрр — Егъэлеяуэ фIыгъуэ зыбгъэдэлъ.

80 — اَلتَّوَّابُIэт-Тэууаб — Тэубэхэр егъэлеяуэ зыфIэфI, къабыл зыщI.

81 — اَلْمُنْتَقِمُ Iэл-Мунтэкъим — ЗэщIэжыпхъэхэм ещIэжыпхъэр езыщIэж.

82 — اَلْعَفُوُّ Iэл-Гьэфуу — Егъэлеяуэ къыпхуэзыгъэгъу.

83  — اَلرَّؤُوفُ Iэр-РэIууф — Егъэлеяуэ гущIэгъу, щэбагъэ, гуэпагъэ зыбгъэдэлъ.

84  — مَالِكُ الْمُلْكِ — Маликул-Мулк — УиIэ псор (мылъку псор) зыIэщIэлъ, зей.

85 — ذُو الْجَلاَلِ وَ الإِكْرَامِз̂ул-Джэлали уэл-Iикрам — Иныгъэ зыбгъэдэлъ, гуащIэ, апхуэдэ дыдэуи хуэупсэныгъэ зыбгъэдэлъ.

86اَلْمُقْسِطُ — Iэл-МукъситI — Iуэхугъуэ къэзыгъэхъу, къигъэщIа псор къызэрыхъупхъэм хуэдэу къэзыгъэщI.

اَلْجَامِعُ — 87Iэл-Джамигь — Зыхуэзыхьэс, зыхуэзыгъэс.

88 — اَلْغَنِيُّIэл-Гъэний — Зыми хуэмыныкъуэу псори зиIэ.

89 — اَلْمُغْنِي — Iэл-Мугъний — Хуэмыныкъуэ узыщI.

90 — اَلْمَانِعُ Iэл-Манигь — ЗыгъэувыIэ пэщIэувэ.

اَلضَّارُّ —91д̂-д̂ар — Зэран къозыгъэкIыф.

اَلنَّافِعُ — 92 — Iэн-Нафигь — Сэбэп хъу.

اَلنُّورُ — 93 — Iэн-Нуур — Нэху псори къэзыубыд.

اَلْهَادِي — 94 — Iэл-hадий — ЗыузэщI.

اَلْبَدِيعُ — 95 — Iэл-Бэдийгь —  ЩымыIэхэр щыIэ зыщI.

اَلْبَاقِي — 96 — Iэл-Бакъий — Къэнэж, зеикI мылIэ.

اَلْوَارِثُ  — 97 — Iэл-УариĈСыт иIысри Къызыхуэнэж.

اَلرَّشِيدُ — 98 — Iэр-Рэшийд — Захуэм, фIым ухуэзышэ.

اَلصَّبُورُ — 99 — Ċ-Ċэбуур — Сабырыгъэ зыбгъэдэлъ.

Зыгъэхьэзырар: Тхьэкъуахъуэ Iэуес Къэрэлбий и къуэ

Print Friendly, PDF & Email

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *